Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Wycena

Właścicielem firmy jest Marta Michalczyszyn, Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 6315) nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Biuro świadczy usługi w zakresie wyceny w sposób obiektywny i niezależny, przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteru wykonywanych czynności. Operaty szacunkowe sporządzane przez naszą firmę charakteryzują się wysoką jakością, rzetelnością oraz przejrzystością, wykonywane są terminowo z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Wykonujemy operaty na zamówienie m.in. klientów indywidulanych, biznesowych i instytucji publicznych.

Wyceniamy:
 • Prawo własności nieruchomości:
  • nieruchomości niezabudowane (mieszkalne, usługowe, rolne, leśnie itp.)
  • zabudowane budynkami ( mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi, gospodarczymi itp.)
  • lokalowe mieszkalne i usługowe
 • Prawo użytkowania wieczystego gruntu
 • Ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności gruntowe, służebności przesyłu, hipoteka)
 • Nakłady poniesione na nieruchomościach

 

Wyceny dokonujemy na potrzeby:
 • sprzedaży, kupna, zamiany,
 • kredytów bankowych,
 • określenia opłacalności inwestycji,
 • spadkowo i skarbowo-podatkowych,
 • określenia opłat adiacenckich i planistycznych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń własnościowych,
 • dla potrzeb sądowych,
 • postępowania prywatyzacyjnego

 

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy od:
 • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności związanych z wyceną,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki). W związku z powyższym koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.

 

Wymagane dokumenty (w zależności od rodzaju nieruchomości):
 • numer księgi wieczystej, w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu: powierzchnię użytkową, położenie na piętrze,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji, (w wypadku braku dokumentacji wykonujemy obmiar budynku),
 • inne niezbędne dokumenty uzupełniające takie jak: decyzje, postanowienia sądowe, uchwały, ugody.

 

 

Posiadamy licencje zawodowe wydane przez Ministerstwo Budownictwa o numerze nr 6315 Posiadamy licencje zawodowe wydane przez Ministerstwo Budownictwa o numerze nr 6315